#

Huisregels

Klik hier voor het volledige huishoudelijke reglement dat van toepassing is tijdens alle activiteiten van WMC 2017.

Bepalingen Huishoudelijk Reglement zijn bindend
De bepalingen in dit Huishoudelijk Reglement zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen “bezoeker”) die op enig moment aanwezig is in of rond het Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade

Fotografie
1. Fototoestellen, filmtoestellen, telelenzen, audioapparatuur en/of andere technische hulpmiddelen mogen slechts worden meegenomen door de bezoeker, nadat is gebleken dat zij niet geschikt zijn voor en/of gebruikt worden ten behoeve van professionele aanwending.

2. Het is verboden beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken van (enige activiteit van) het evenement en/of van de aanwezige bezoekers voor enig ander doel dan gebruik in de privésfeer. Dit geldt niet voor, naar het oordeel van de organisator, bevoegde/geaccrediteerde persfotografen voor zover deze de grenzen van hun bevoegdheid/accreditatie niet overschrijden.

3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet, mobiele toepassingen of welke huidige of toekomstige mediavorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.

Tassen en/of rugzakken
Rugzakken, tassen en/of koelboxen groter dan 20 cm. x 30 cm. zijn NIET toegestaan in het Parkstad Limburg Stadion. Tassen die niet toegestaan zijn worden NIET in bewaring genomen.

Roken
Roken is verboden in alle openbare en niet-openbare ruimtes van het Parkstad Limburg Stadion.

Wapens
Het meevoeren of voorhanden hebben van wapens en/of andere ongeoorloofde voorwerpen die naar het oordeel van WMC Kerkrade en/of de politie als wapen kunnen worden aangewezen is verboden.

Parkeerkaart
Wanneer een bezoeker van het Parkstad Limburg Stadion in het bezit is van een parkeerkaart, dient men de betreffende kaart voor het verlaten van het voertuig zichtbaar in het voertuig te plaatsen. Geconstateerd misbruik van de parkeerkaart leidt tot inname van de parkeerkaart en verval van eventuele rechten.

Reclame/spandoeken
1. Reclame-uitingen waaraan WMC Kerkrade en/of Parkstad Limburg Stadion en/of aan hen gelieerde ondernemingen en/of de organisator haar schriftelijke goedkeuring heeft verleend, dienen te allen tijde zichtbaar te blijven, derhalve is het niet toegestaan om over de reclameborden spandoeken te hangen.

2. Spandoeken mogen niet breder zijn dan de balustrade. Spandoeken mogen nimmer het zicht van bezoekers te hinderen alsmede de vak-aanduidingen verbergen.

3. WMC Kerkrade en/of Parkstad Limburg Stadion en/of aan hen gelieerde ondernemingen en/of de organisator behouden zich het recht voor om reclame-uitingen, waaronder reclame-uitingen die verband houden met dan wel het gevolg zijn van directe dan wel indirecte reclame-acties/reclamehandelingen van een niet rechtstreeks aan WMC Kerkrade en/of Parkstad Limburg Stadion en/of aan hen gelieerde ondernemingen en/of de organisator gelieerde sponsor, te weren uit het Parkstad Limburg Stadion.